ReadTha.txt Driver File Contents (win2k_537016.zip)

[Thai]
PDREADME.TXT        MATROX GRAPHICS INC.       2001.03.15

          Matrox PowerDesk -- Windows 2000


ËÁÒÂà˵Ø: á¿éÁ¹ÕéÍÒ¨ÁÕ¢éÍÁÙÅ·ÕèÍÍ¡¡ÃзѹËѹ
áÅÐäÁèä´éÃѺ¡ÒÃá»Åà»ç¹ÀÒÉҢͧ·èÒ¹·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍÍÀÑÂ㹤ÇÒÁäÁèÊдǡ
äÇé ³. ·Õè¹Õé´éÇÂ


ÊÒúѭ
=====

- ¤Ó͸ԺÒÂ㹡ÒûÅè͵ÑǼÅÔµÀѳ±ì¹Õé
- ¡ÒõԴµÑé§
- ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
- ËÁÒÂà赯 »Ñ­ËÒ áÅТͺࢵ¢Í§¤ÇÒÁÊÒÁÒö


¤Ó͸ԺÒÂ㹡ÒûÅè͵ÑǼÅÔµÀѳ±ì¹Õé
========================

«Í¿·ìáÇÃì Matrox PowerDesk ÃÇÁ·Ñé§ä´ÃàÇÍÃì¨ÍÀÒ¾áÅÐÂÙ·ÔÅÔµÕé¨ÍÀÒ¾
´éÇ«Ϳ·ìáÇÃì¹Õé
¤Ø³ÊÒÁÒöä´éÃѺ»ÃÐ⪹ì¨Ò¡ÎÒÃì´áÇÃì Matrox graphics
áÅФسÊÒÁÒöà¢éÒä»à¾ÔèÁ¿Õà¨ÍÃìµèÒ§
æ ¢Í§ Matrox ·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¨ÍÀÒ¾


¡ÒõԴµÑé§
=======

¡ÒõԴµÑé§ Matrox PowerDesk àÃÔèÁ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ "setup" ¨Ò¡¹Ñé¹µÒÁ´éǤÓá¹ÐµèÒ§
æ ¹Óº¹¨Í

â»Ãá¡ÃÁ૵ÍѾ¨ÐµÔ´µÑ駫Ϳ·ìáÇÃìà·èÒ¹Ñé¹ ¶éÒ áºº Matrox graphics card
«Ñ¾¾ÍÃìµâ´Ââ»Ãá¡ÃÁ૵ÍѾ·Õè¶Ù¡µÔ´µÑé§ã¹à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
=========

ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂǡѺ Matrox PowerDesk â»Ã´´Ù·Õèä¿Åì help
ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ੾ÒÐMatrox
PowerDesk â»Ã´´Ù·Õè Matrox ËÃ×ͤÙèÁ×ÍÃкº


ËÁÒÂà赯 »Ñ­ËÒ áÅТͺࢵ¤ÇÒÁÊÒÁÒö
============================

- DirectDraw, Direct3D áÅÐ DirectVideo ʹѺʹع

 ä´ÃàÇÍÃì DirectDraw ·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ñ´ãËé àËÁ×͹¡Ñº DirectX 2 
 (ËÃ×ÍÃØè¹ÅèÒ¡ÇèÒ¹Õé) 
 áÅÐÃÇÁ·Ñé§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ Direct3D à¾×èÍ·Õè¨Ðà»Ô´ãªéä´ÃàÇÍÃì
 DirectDraw/Direct3D
 ä´é áÅÐà¾×èÍãËéä´é»ÃÐ⪹ì¨Ò¡µÑÇàÃè§ÎÒÃì´áÇÃì
 ·èÒ¹¨ÐµéͧµÔ´µÑé§ Microsoft DirectX 2 (ËÃ×ÍÃØè¹ÅèÒ¡ÇèÒ¹Õé)
 áÁé¨Ðà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õèä´éÃѺ¡ÒÃÍ͡Ẻ
 à¾×èÍãªé¡Ñº DirectX 1 ¡çµÒÁ

 ËÒ¡ DirectX àÇÍÃìªÑè¹¢³Ð¹ÕéäÁèä´éÃѺ¡ÒõԴµÑ駿Õà¨ÍÃìºÒ§ÍÂèÒ§ ¢Í§ 
 Matrox PowerDesk, DirectX ÍÒ¨ãªéäÁèä´é

 ·Ò§ºÃÔÉÑ·ä´é¨Ñ´ DirectX äÇéãËé·èҹ㹠CD-ROM Matrox Êèǹ DirectX
 ÃØè¹ÅèÒÊØ´¹Ñé¹
 ·èÒ¹¨ÐËÒä´é¨Ò¡àÇçºä«µì Microsoft áÅÐÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº
 â»Ãá¡ÃÁ DirectX ËÅÒÂâ»Ãá¡ÃÁ

 ¢éÍÊӤѭ: ¶éÒâ»Ãá¡ÃÁµÔ´µÑé§ DirectX ºÍ¡ãËé·èÒ¹à»ÅÕè¹ä´ÃàÇÍÃìáÊ´§ÀÒ¾
 ·ÕèãªéÍÂÙèã¹¢³Ð¹Ñé¹ ¤ÅÔ¡·Õè "äÁè" ÁԩйÑé¹ â»Ãá¡ÃÁµÔ´µÑé§
 ¨ÐµÔ´µÑé§ä´ÃàÇÍÃìáÊ´§ÀÒ¾·ÕèäÁèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§à·èҡѺä´ÃàÇÍÃì¢Í§ Matrox
 áÅÐäÁèʹѺʹع«Í¿·ìáÇÃì¢Í§ PowerDesk

 â»Ã´ÊѧࡵÇèÒ«Í¿·ìáÇÃì Microsoft DirectX ºÒ§ÃØè¹
 ÍÒ¨äÁèʹѺʹع DirectVideo à¾×èÍãËéàÅè¹á¿éÁ Indeo
 áÅÐ Cinepak AVI ä´éÃÇ´àÃçÇ¡ÇèÒ ·èÒ¹¤ÇõԴµÑé§ DirectVideo ¢Í§ Microsoft

- Matrox ºÑÊÁÒÊàµÍÃìÃÔ§

 [English...]

 This driver supports bus mastering. Bus mastering is a feature 
 that allows expansion cards to perform tasks at the same time as 
 your computer's CPU. If you have a fast Pentium computer (faster 
 than 166 MHz), the display performance of most programs is 
 improved when bus mastering is used.

 To use bus mastering with 3D (Direct3D/OpenGL) programs, your 
 graphics card needs an interrupt request (IRQ). Most computers 
 automatically assign an IRQ to graphics cards, but some do not. 
 If your graphics card hasn't been assigned an IRQ, programs that 
 use Matrox bus mastering may not work properly. For more 
 information, see your Matrox or system manual.

 [...English]

- DirectDraw áÅÐ Automatic Power Management

 ´Ñ§·Õè¡ÅèÒÇäÇéã¹"ËÁÒÂà˵ءÒûÅè͵ÑÇ Microsoft DirectX " 30 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2538
 àÁ×èÍà¡ÁÊì DirectDraw ¶Ù¡¢¨Ñ´â´Ââ»Ãá¡ÃÁÍÃö»ÃÐ⪹ì¢Í§
 Automatic Power Management ·èÒ¹ÍÒ¨äÁèÊÒÁÒö¡Ùéà¡ÁÊì¹Ñ鹤׹ä´é

- ¡ÒõԴµÑé§ã¹ Windows ÃØè¹·Õèá»ÅÍÍ¡à»ç¹ÀÒÉÒÍ×è¹

 ¶éÒ·èÒ¹µÔ´µÑ駫Ϳ·ìáÇÃìã¹ÀÒÉÒ·ÕèµèÒ§¨Ò¡ÀÒÉҢͧ
 Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Òâͧ·èÒ¹ (µÑÇÍÂèÒ§ àªè¹«Í¿·ìáÇÃìÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ
 µÔ´µÑé§ã¹Ãкº·ÕèãªéÀÒÉÒ­Õè»Øè¹)
 ·èÒ¹ÍÒ¨ÁջѭËҡѺ¢éͤÇÒÁ áÅСÅèͧä´ÍÐÅÍ¡ÊÓËÃѺ¤Çº¤ØÁµèÒ§æ
 ¶Ù¡µÑ´·Ôé§ä»·Ñ駹Õéà¹×èͧ¨Ò¡¤ÇÒÁᵡµèÒ§¢Í§µÑÇÍÑ¡ÉÃÊÓËÃѺÃкº

- ʹѺʹعä´ÃÇàÇÍÃì OpenGL

 ËÁÒÂà赯 ¢éͨӡѴ´Ñ§µèÍ仹Õé¨Ðà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñºä´ÃÇàÇÍÃì OpenGL (3D)
 ·ÕèÃÇÁÍÂÙèã¹ä´ÃÇàÇÍÃì¨ÍÀÒ¾ Matrox ¢Í§¤Ø³:
 
  [English...]

  - If you have a newer Matrox product or your Matrox software 
   was provided by the manufacturer of your computer, full 
   OpenGL support may be disabled with your Matrox display 
   driver. For a Matrox display driver with full OpenGL support 
   enabled, see the Matrox Web site (www.matrox.com/mga). (If 
   your Matrox product was provided by the manufacturer of your 
   computer, check the Web site of that manufacturer for a 
   display driver. A display driver provided by the manufacturer 
   of your computer is more likely to be tested with your 
   computer model.)

  [...English]

  - ËÒ¡ãªé 3D Studio MAX 2.0 ¤Ø³ÍÒ¨»ÃÐʺ»Ñ­ËҡѺ¡ÒÃÅÒ¡¨Ø´«éÓ¡ÅѺ
   à¾×èÍ¡ÒÃÁͧàËç¹ ËÒ¡à¡Ô´à˵ءÒóìàªè¹¹Õé ãËé¤Åԡ㹨ش·Õèµéͧ¡ÒôÙ
   à¾×èÍ»ÃѺ¨ÍÀÒ¾ÍÂèÒ§àËÁÒÐÊÁ ¨ÐäÁèà¡Ô´»Ñ­ËÒ¹ÕéËÒ¡
   ¤Ø³ãªé 3D Studio MAX àÇÍÃìªÑè¹ 2.5 (ËÃ×ÍÃØè¹ÅèÒ¡ÇèÒ¹Õé)

[English...]

- DualHead Multi-Display mode under Windows 2000

 If you have a DualHead-supporting graphics card and you apply 
 "DualHead Multi-Display" mode under Windows 2000, this version of 
 Windows treats the main and secondary displays of a DualHead-
 supporting graphics card as a single display (which the Matrox 
 display driver divides between two monitors). As a result, these 
 displays always use the same resolution and color palette 
 settings. Also, in your Windows desktop, the virtual positions of 
 these displays are always aligned next to each other.

 While in DualHead Multi-Display mode with a computer monitor as 
 your secondary display, you can't adjust your secondary monitor 
 with the Windows "Monitor" or the Matrox PowerDesk "Monitor 
 Settings" property sheets. If your secondary monitor supports 
 Plug-and-Play (DDC), PowerDesk automatically uses the correct 
 maximum display resolution and refresh rate. If your secondary 
 monitor doesn't support Plug-and-Play, make sure that the correct 
 settings are selected under "Max. secondary resolution" on the 
 Matrox PowerDesk "DualHead" property sheet.

- Video playback with DualHead modes

 If you have a a DualHead supporting graphics card and you're 
 using DualHead Multi-Display, Clone, or Zoom mode, digital video 
 may appear as a solid color on your secondary display. This can 
 happen if video is played using the hardware-overlay feature of 
 your Matrox graphics card. Video played using the overlay feature 
 is generally of higher quality but it can be viewed only on your 
 main display.

 Because only one program at a time can use the overlay feature, 
 any other program started while the overlay feature is used won't 
 be able to use the feature. The overlay feature will be available 
 to the first program to start after the program currently using 
 the overlay is closed.

 For video that normally uses the hardware-overlay feature, you 
 may be able to view the digital video on your secondary display 
 by running another instance of the video player. For example, if 
 you're viewing a file using the overlay feature with Microsoft 
 Media Player, double-clicking on the file again starts another 
 instance of the Media Player. This instance properly plays video 
 on your secondary display. Then, you could close the first 
 instance of the Media Player and still be able to view video on 
 your secondary display.

- DualHead DVDMax with a TV

 While viewing video with a TV using the "DualHead DVDMax" 
 feature, you may notice occasionnal jerky video playback (dropped 
 frames) after playing a video for a few minutes. If you view 
 video playback with your computer monitor, this problem shouldn't 
 occur.

- 15-bit color palette support for Windows 2000

 For advanced users: By default, the 15-bit color palette is 
 unavailable for Windows 2000. If you need to use this color 
 palette, you can make it available by adding the 
 "User.Enable15Bpp" value to your Windows registry and then 
 setting this value to "1". If you're adding this value, add it 
 under "HKEY_LOCAL_MACHINE" > "SYSTEM" > "CurrentControlSet" > 
 "Services" > "mgau" or "g200" or "g400" > "Device0". The value 
 type is "REG_DWORD".

[...English]

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.92