HPLicDU.txt Driver File Contents (lj543du.exe)

------------------------------------------------------------------------
HP software-licentieovereenkomst

BELANGRIJK. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS AFHANKELIJK VAN DE
VOORWAARDEN VAN DEZE HP SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST, DIE HIERONDER
ZIJN BESCHREVEN. GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE DUIDT OP DE AANVAARDING VAN
DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE
LICENTIE, MOET U DE SOFTWARE RETOURNEREN VOOR VOLLEDIGE TERUGBETALING.
ALS DE SOFTWARE SAMEN MET EEN ANDER PRODUCT GELEVERD IS, KUNT U HET
VOLLEDIGE NIET-GEBRUIKTE PRODUCT RETOURNEREN VOOR TERUGBETALING.

VOORWAARDEN VAN DE HP SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST

Het gebruik van de bijgeleverde software is afhankelijk van de volgende licentievoorwaarden, tenzij u in het bezit bent van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met HP.

Licentieverstrekking. HP verstrekt u een licentie voor het gebruik van
één kopie van de software. Onder 'gebruik' wordt verstaan het opslaan,
laden, installeren uitvoeren of weergeven van de software. U mag de
software niet wijzigen of licentie- of besturingsfuncties van de
software uitschakelen. Als de software-licentieovereenkomst is verstrekt
voor 'gezamenlijk gebruik', mag u niet toestaan dat de software
tegelijkertijd wordt gebruikt door meer dan het maximale aantal
geautoriseerde gebruikers.

Eigendom. De software is het eigendom van HP of haar externe
leveranciers (derden) en is auteursrechtelijk beschermd. Samen met deze
licentie wordt geen eigendomsrecht of eigenaarschap van de software
overgedragen en worden geen rechten op de software verkocht. Externe
leveranciers van HP (derden) kunnen hun rechten beschermen in geval van
inbreuk op deze licentievoorwaarden.

Kopieën en bewerkingen. De software mag niet worden gekopieerd of
bewerkt behalve ter archivering of wanneer kopiëren of bewerken een
noodzakelijke stap is, die onder het toegestane gebruik van de software
valt. Alle toegestane kopieën of bewerkingen moeten de copyright-
kennisgevingen van het origineel bevatten. De software mag niet naar een
bulletin board of een gelijksoortig systeem worden gekopieerd.

Geen demontering of ontsleuteling. De software mag niet gedemonteerd of
gedecompileerd worden tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van
HP is verkregen. Het is mogelijk dat in sommige rechtsgebieden
toestemming voor demontering of decompilatie niet is vereist. De
gebruiker zal HP op verzoek voldoende gedetailleerde informatie
betreffende demontering of decompilatie verschaffen. De software mag
niet worden ontsleuteld, tenzij ontsleuteling een noodzakelijk onderdeel
is van het gebruik van de software.

Overdracht. De licentie wordt automatisch beëindigd bij overdracht van
de software. Bij overdracht moet de software, met inbegrip van alle
kopieën en bijbehorende documentatie, aan de ontvanger ervan worden
geleverd. De ontvanger moet met deze licentievoorwaarden instemmen als
een conditie van de overdracht.

Beëindiging. HP behoudt zich het recht voor om deze licentie door opzegging te beëindigen, indien de voorwaarden van de overeenkomst niet worden nageleefd. In geval van beëindiging moet de software, met inbegrip van alle kopieën, bewerkingen en materiaal waarin de software is opgenomen, in welke vorm ook, onmiddellijk worden vernietigd.

Vereisten inzake export. De gebruiker mag de software of kopieën of
bewerkingen ervan niet exporteren of opnieuw exporteren in strijd met de
toepasselijke wetten of voorschriften.

Rechtsbeperkingen van de Amerikaanse overheid. De software en
documentatie zijn geheel ontwikkeld met persoonlijke gelden en worden
verstrekt als 'Commerciële computersoftware' of 'computersoftware waarop
beperkingen van kracht zijn'. Zij worden geleverd en in licentie
gegeven als 'commerciële computersoftware', zoals bepaald in DFARS
252.227-7013 (okt 1988), DFARS 252.211-7015 (mei 1991) of DFARS
252.227-7014 (juni 1995), als een 'commercieel artikel', zoals
beschreven in FAR 2.101 (a), of als 'computersoftware waarop beperkingen
van kracht zijn', zoals beschreven in FAR 52.227-19 (juni 1987) (of een
voorschrift of contractclausule van gelijksoortige overheidsinstanties),
afhankelijk van welke bepalingen van toepassing zijn. De gebruiker
geniet uitsluitend de rechten die verstrekt worden voor dergelijke
software en documentatie door de FAR- of DFARS-clausule of de standaard
HP software-overeenkomst voor het product.

BEPERKTE GARANTIE VAN HEWLETT-PACKARD
1. HP geeft u, de eindgebruiker-afnemer, de garantie dat na de
aankoopdatum, gedurende de bovengenoemde periode, haar computerhardware,
accessoires en benodigdheden vrij zijn van defecten in materiaal en
vakmanschap. Als HP in kennis wordt gesteld van voornoemde defecten
gedurende de garantieperiode, zal HP, naar eigen goeddunken, producten
die defect blijken, repareren of vervangen.
2. HP geeft de garantie dat de uitvoering van de programma-instructies
van de software na de aankoopdatum, gedurende de bovengenoemde periode,
niet zal mislukken tengevolge van defecten in materiaal en vakmanschap,
indien de software juist is geïnstalleerd en gebruikt. Als HP in kennis
wordt gesteld van voornoemde defecten gedurende de garantieperiode, zal
HP de software-producten die de programma-instructies niet naar behoren
uitvoeren als gevolg van voornoemde defecten, vervangen.
3. HP garandeert niet dat de werking van HP-producten storing- of
foutvrij zal zijn. HP-producten bevatten wellicht omgebouwde of
incidenteel gebruikte onderdelen die qua werking gelijk zijn aan
nieuwe onderdelen. Mocht HP niet in staat zijn het product binnen
redelijke termijn te repareren of te vervangen, zal de aankoopprijs
worden terugbetaald nadat het product is geretourneerd.
4. De garantie heeft geen betrekking op defecten die het resultaat zijn
van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of kalibreren, (b) niet door HP
geleverde software, interfacing, onderdelen of benodigdheden, (c)
niet-goedgekeurde specificaties voor het product of (e) onjuiste
voorbereiding en onderhoud van de locatie.


5. STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE HIERBOVEN TOEGELICHTE
UITDRUKKELIJKE GARANTIE. Sommige staten en provincies staan geen
beperkingen toe op de lengte van stilzwijgende garantiebepalingen, zodat
het mogelijk is dat de bovengenoemde beperking of uitsluiting niet op u
van toepassing is. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke
rechten, en het is mogelijk dat u nog andere rechten geniet die van
staat tot staat of van provincie tot provincie kunnen verschillen.
6. DE RECHTSMIDDELEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING ZIJN UW ENIGE EN
EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN, ZAL HP
IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR
DIRECTE, UITZONDERLIJKE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (MET
INBEGRIP VAN VERLOREN WINST) OF ANDERE SCHADE, ONVERSCHILLIG OF DEZE
SCHADE BERUST OP CONTRACT, BENADELING OF ANDERZIJDS. In sommige staten
en provincies is de uitsluiting van of beperking op incidentele schade
of gevolgschade niet geldig, zodat het mogelijk is dat de voorgaande
beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.28