Serbian1250.txt Driver File Contents (SmartlinkXP.zip)

English1252=Serbian1250
HtmlBaseIndex=0
About=Detaljne informacije
Provider=Provajder
Activate=Aktiviraj
Advanced=Napredne opcije
Advanced Status=Status
Answering=Odgovaram na poziv
Apply=Primeni
Auto Reliable=Pouzdano
Automatic=Automatska podešavanja
Bytes received=Primljenih bajtova
Bytes sent=Poslatih bajtova
Cancel=Prekini
Compression=Kompresija
Compression Ratio=Odnos kompresije
CPU Load=Optereæenje procesora
Data=Podaci
Data Compression=Kompresija podataka 
Deactivate=Deaktiviraj
Detection Protocol=Identifikacioni protokol
Direct=Direktno
Duration=Trajanje
Error Correction=Korekcija grešaka
Exit=Izlaz
Fax=Faks
Graceful Degradation=Degradacija kvaliteta
Hardware Manufacturer=Proizvoðaè opreme
Hardware Version=Verzija opreme
High=Visoko
Inactive line=Neaktivna linika
LAPM=LAPM
Last receiving=Poslednji primljen
Last sending=Poslednji poslat
Last Throughput=Proseèan protok na poslednjoj sesiji
Line in use=Linija je u upotrebi
Line=Linija
Lines=Linije
Low=Nisko
Maximum MNP block size=Maksimalna velièina MNP bloka
Modem Throughput=Protok modemske konekcije
Modulation=Modulacije
MNP=MNP
No Compression=Bez kompresije
None=Nijedan
Normal=Normalno
on=Ukljuèeno
Operating mode=Režim rada
Panel=Panel
Reliable=Pouzdano
Retransmission=Ponovno slanje
Software Manufacturer=Proizvoðaè aplikacije
Software Version=Verzija aplikacije
Status=Status
Unknown=Nepoznat
Voice=Glas
Version=Verzija
WEB Favorites=Omiljene web lokacije
Speaker=Zvuènik
Speaker Control=Kontrola zvuènika
Speaker Volume=Jaèina zvuka
This slider controls the initial volume of your modem speaker=Ovaj taster omoguæava kontrolu jaèine zvuènika modema
this may be changed by your communication application=Vaša aplikacija za komunikaciju može promeniti ove parametre
Off=Iskljuèeno
Soft Speaker=Ublažen zvuk
Enabled=Omoguæeno
Boost - check to add a 6 dB gain=Pojaèavanje - proveri i dodaj još 6 dB
Configuration=Konfiguracija
Country=Država
Enable PBX=Ukljuèi PBX
Attached to=Dodato
Change=Promeni
Assign Communication Port=Dodeli port za komunikaciju
Auto Select=Automatski izbor
COM=COM
Test=Test
More=Dalje
Audio/Modem Riser=Audio/Modem Riser
Chipset=Skup èipova
Audio Codec=Audio kodek
Modem Codec=Modemski kodek
Details=Detaljnije informacije
If you are having difficulties dialing=Ukoliko imate problema pri pozivanju broja
The Modem Helper utility can help you overcome most problems related to dialing (for example, NO DIALTONE)=Opcija Modem Helper može vam pomoæi da prevaziðete probleme pri pozivanju broja (npr. Nepostojanje odziva centrale) 
Press the Modem Helper button to launch the utility=Pritisnite taster Modem Helper kako biste pokrenuli ovu opciju
If you can dial but are having difficulties connecting=Ukoliko možete da pozivate, ali imate problema da uspostavite konekciju
The following modes can help you overcome most problems related to poor phone line conditions=Navedeni režimi rada mogu vam pomoæi da prevaziðete probleme prouzrokovane lošim kvalitetom telefonske linije
Try the following modes by checking one box at a time and trying to connect=Svaki put kada se konektujete, primenite jedan od ovih režima, tako što æete kliknuti na taster pored njih
Safe Mode 1=Bezbedan režim rada 1
Safe Mode 2=Bezbedan režim rada 2
Safe Mode 3=Bezbedan režim rada 3
Communicating with Modem=Komunikacija sa modemom je u toku
This may take a few moments, please wait=Ova akcija može potrajati neko vreme, molimo saèekajte
During the test you will hear sound while the modem is attempting to connect. You may stop the test any time using the button below=Tokom provere èuæete zvuke koji indikuju da modem pokušava da uspostavi konekciju. Test možete prekinuti u bilo kom trenutku pritiskom na taster
Stop=Stop
Start Test=Zapoèni proveru
Checking phone line=Trenutno se vrši provera telefonske linije
Checking line current=Trenutno se vrši provera napona telefonske linije
Checking Dial tone=Trenutno se vrši provera odziva centrale
Dialing=Trenutno se vrši pozivanje
Pulse Dialing=Pulsno biranje
Test cancelled - please wait=Provera je prekinuta - molimo saèekajte
Modem Helper=Pomoæ pri korišæenju modema
Modem set to operate in=Modem je podešen da funkcioniše u 
If you want to perform the dialing test, type a phone number of another modem (for instance, the number of your Internet Service Provider)=Ukoliko želite da proverite naèin biranja, ukucajte broj telefona na kome se nalazi neki drugi modem, npr. vaš internet provajder
Line detection=Detekcija linije
Dial tone detection=Detekcija odziva centrale
Dialing test=Provera pozivanja
Help=Pomoæ 
Fix=Ispravi
Close=Zatvori
Modem test=Provera modema
Another application is using the modem (probably your dialer)=U ovom trenutku neka druga aplikacija koristi modem (verovatno aplikacija za pozivanje)
Close the application using the modem and try again=Zatvorite aplikaciju koja koristi modem i pokušajte ponovo
Pass=Preskoèi
Fail=Neuspešno
Test cancelled=Provera je prekinuta
No answer=Nema odgovora
No carrier=Nosaè veze je prekidu
Busy=Zauzeæe
Error=Greška
Modem OK=Modem je uredu
Error code=Šifra greške
Click FIX to solve the problem=Kliknite na opciju ISPRAVI kako biste prevazišli nastali problem
I Agree=Slažem se 
I Don't Agree=Ne slažem se
Don't show this message again=Nemoj prikazivati ovu poruku
Not tested=Provera nije izvršena
Not applicable=Nije primenjivo
License agreement=Ugovor o korišæenju
Modem On Hold=Modem je van upotrebe
Card test=Provera kartice
Result code=Šifra rezultata
Not supported=Nije podržano
Uninstall=Deinstaliraj
You are going to uninstall all the Modem drivers=Ova akcija vrši deinstalaciju drajvera za modem
You must restart your computer in order to complete uninstallation=Da biste akciju deinstalacije uspešno priveli kraju, neophodno je da restartujete raèunar
Close all open applications and choose one of the options below=Zatvorite sve aplikacije i izaberite jednu od ponuðenih opcija
To finish removing your hardware, you must restart your computer=Da biste akciju uklanjanja ureðaja uspešno priveli kraju, neophodno je da restartujete raèunar
Do you want to proceed=Da li želite da nastavite sa ovom akcijom
Yes=Da
No=Ne
OK=Uredu
Restart the computer automatically now=Automatski restartuj raèunar
Shut down the computer automatically to remove the modem=Automatski ugasi raèunar kako bi uklonio modem iz sistema
Checking card=Provera kartice
Test Cancelled=Provera je prekinuta
Check for Updated Drivers=Potražite noviju verziju drajvera
Go to=Idi do sledeæe lokacije
Properties=Odlike
Incoming calls=Dolazeæi pozivi
Always answer the call and stay on line=Uvek odgovori na poziv i ostani na vezi
Always ignore the call and stay on line=Uvek ignoriši poziv i ostani na vezi
Always answer the call and disconnect=Uvek odgovori na poziv i prekini vezu
Always ask me first=Pitaj me pre svake akcije
If the ISP does not support wait on hold=Ukoliko internet provajder ne podržava ovu opciju stavi vezu na hold
I prefer to stay on line and ignore the call=Želeo bih da ostanem na vezi i ignorišem dolazeæi poziv
I prefer to answer the call and disconnect the modem=Želeo bih da odgovorim na poziv i prekinem vezu
To use the Modem on Hold option, your phone line MUST have call waiting feature support=Da biste mogli da stavite modem na hold, neophodno je da vaša centrala podržava ovu opciju
Modem Log=Zapisi koji se odnose na rad modema
Only use the Modem Log feature when instructed to by Customer Support Personnel=Zapise o radu modema koristite iskljuèivo kada to od vas zahteva služba korisnièke pomoæi
Working Directory=Radni direktorijum
Browse=Pretraži
Start=Start
Ready=Spreman
Quick connect / V.44=Brzo povezivanje / V.44
Quick connect=Brzo povezivanje
Enable quick connect=Omoguæi brzo povezivanje
Clear data=Obriši sve podatke
Enable V.44=Omoguæi V.44
Call Waiting=Èekanje na poziv
You have an incoming phone call=Imate dolazeæi poziv
Your Internet connection has been terminated=Vaša internet konekcija je prekinuta
Press the OK button and pick up the phone=Pritisnite taster Uredu i podignite slušalicu
Incoming phone call=Dolazeæi telefonski poziv
The Internet connection has been placed on Hold=Internet konekcija je stavljena na hold
You can pick up the phone and talk=Možete da podignete slušalicu i razgovarate
When finished press the button below and return to the internet=Kada završite razgovor, pritisnite taster da biste nastavili internet sesiju
Resume the internet connection=Nastavi internet sesiju
Ignore call=Ignoriši poziv
You have just ignored an incoming call=Upravo se odbili poziv
Press the OK button=Pritisnite taster Uredu
The Internet connection can wait on Hold for a maximum of=Internet konekcija može ostati na holdu najviše
Seconds=Sekundi
Minutes=Minuta
Other side on hold for unlimited time=Druga strana je na holdu èije trajanje nije ogranièeno
There is an incoming call for you=U ovom trenutku nema dolazeæih poziva
Failed to put on hold, data call continues=Stavljanje veze na hold nije uspešno, internet sesija je i dalje u toku
Failed to put on hold, data call is terminated=Stavljanje veze na hold nije uspešno, internet sesija je prekinuta
The Internet connection is resuming=Internet sesija se nastavlja
Connected to=Povezan na
Connected at=Brzinom od
Time To Connect=Vreme za povezivanje
Com Port=Com port
Can't load MiniRecorder=Nemogu da uèitam MiniRecorder
Another trace application is running now=U ovom trenutku je pokrenuta još jedna aplikacija
Compatibility mode=Režim poveæane kompatibilnosti
Thanks for your cooperation=Hvala vam na saradnji
Your Name=Vaše ime
Organization=Organizacija
Test Location=Lokacija provere
CPU Type/Speed=Tip procesora / brzina
Mother Board=Matièna ploèa
BIOS Type/Version=Tip BIOS-a/Verzija
RAM Type/Amount=Tip RAM-a/Kolièina
Windows Version=Verzija Windowsa
Modem Manufacturer=Proizvoðaè modema
Modem S/N=Serijski broj modema
Driver Version=Verzija drajvera
Graphics Card=Grafièka kartica
Performance=Performanse
Other Cards=Ostale kartice
Application Used=Primenjena aplikacija
Telephone Line Type/Parameters=Tip telefonske linije/Parametri
Provider Name=Naziv provajdera
Telephone=Telefon
Problem description=Opis problema
Settings=Podešavanja
Modem Settings=Podešavanja modema
Changes the settings for your modem=Promena podešavanja vašeg modema
Excessive current level detected on the phone line=Detektovan povišen napon na vašoj telefonskoj liniji
To avoid damaging the modem please unplug the phone line=Molimo vas da iskljuèite telefonsku liniju iz modema kako bi se izbegla ošteæenja istog 
Software Speaker=Emulacija zvuènika
Accept=Prihvati
Accept Sequence=Prihvati sekvencu
Always disconnect from the Internet to answer calls=Uvek prekini internet konekciju kako bi odgovorio na poziv
Always pause the Internet to answer calls=Uvek pauziraj internet konekciju kako bi odgovorio na poziv
Answer call=Odgovori na poziv
Answer phone calls and disconnect=Odgovori na poziv i prekini vezu
Answering phone call denied=Odgovaranje na telefonski poziv je onemoguæeno
Are You Sure You Want to Delete This Profile=Da li ste sigurni da želite da obrišete ovaj profil
Ask me whether to answer calls=Uvek me pitaj da li želim da odgovorim na pozive
Back=Nazad
Bytes/Seconds=Bajtova/Sekundi
Call Waiting received=Aktivirano èekanje na poziv 
Caller ID=Identifikacija poziva
Can't load recorder application=Nemogu da uèitam aplikaciju za snimanje
Can't place outgoing call=Nemogu da izvršim pozivanje
Card test fail=Provera kartice neuspešna
Change V.92 features settings for your modem=Promena V.92 opcija za vaš modem
Changes the country selection for your modem=Definišite državu iz koje vršite poziv
Choose Directory=Izaberite direktorijum
Codec=Kodek
Codes=Kodovi
Compressing=Kompresovanj u toku
Connection Speed=Brzina konekcije
Country Code=Kod države
Country\Area=Država/Podruèje
Create Directory=Kreiraj direktorijum
Create Folder=Kreiraj folder
Data call is terminated=Internet sesija je prekinuta
Data Mode=Režim za prenos podataka
Data on hold=Režim za prenos podataka je na holdu
Default Option if ISP Can Not go on Hold=Predefinisana opcija ukoliko internet provajder ne podržava stavljanje poziva na hold
Delete Operation is Forbidden=Operacija brisanja je zabranjena
Delete Profile=Obriši profil
Destination folder=Ciljni folder
Dial tone not detected=Centrala se ne odaziva
Dialup Time=Vreme pozivanja
Directory=Direktorijum
Do you want to create it=Da li želite da ga kreirate 
Do you want to suspend PC anyway=Da li ipak želite da vaš PC uðe u pasivni režim 
does not exist=ne postoji
Don't care=Nije bitno
Download Upgrade From The Internet=Preuzmite noviju verziju putem interneta
Drives=Ureðaji
Enable Incoming Modem on Hold=Omoguæi stavljanje poziva sa drugog modema na hold
Enable MOH with PBX=Omoguæi MOH preko PBX
Enable Outgoing Modem On Hold=Omoguæi stavljanje odlazeæeg poziva preko modema na hold
Enable PCM Upstream=Omoguæi slanje putem PCM-a
Enable V.44 Compression=Omoguæi V.44 kompresiju
Enter=Unesi
Exiting=Prekid rada u toku
Fail to put on hold=Stavljanje poziva na hold neuspešno
FLASH=Prekid 
Folders=Folderi
Get last Modio Info and News=Preuzmite najnovije Modio informacije i vesti
Go to Smart Link Resource Center=Idi do Smart Link Resource centra
Hardware=Hardver
Ignore phone calls and stay online=Ignoriši sve telefonske pozive i ostani na vezi
Incoming=Dolazeæi poziv
Incoming Modem On Hold=Dolazeæi poziv drugog modema
Initializing recording=Snimanje zapoèeto
Installation Cancelled=Instalacija prekinuta
Installing:=Instalacija:
is an invalid directory name=je ime nepostojeæeg direktorijuma
ISP denied modem on hold, data call is terminated=Internet provajder ne podržava stavljanje modemskog poziva na hold, internet sesija je prekinuta
Leave Name Empty=Nemoj upisati ime
Line current too high=Napon telefonske linije je previsok
Line current too low=Napon telefonske linije je prenizak
Loose CAS Detection=Ne primenjuj CAS detekciju
Make a phone call=Uputi telefonski poziv
Make Current=Primeni
Making a phone call=Pozivanje u toku
Message can not be displayed. Please contact support=Poruka se nemože ispisati. Molimo pozovite podršku
Modem error=Modemska greška
Modem Helper Error=Greška aplikacije Modem Helper
Modem Helper HtmlHelp Problem=Aplikacija Modem Helper ima problem sa HtmlHelp datotekom
Modem Installation=Instalacija modema
Modem Name=Naziv modema
Modem not installed properly. You should uninstall the modem drivers (using Control panel->Add/Remove programs) , restart and install it again=Modem nije instaliran pravilno. Potredno je da deinstalirate drajvere modema (prateæi putanju Control panel->Add/Remove programs), restartujete i pokušate ponovo
Modem On Hold lets you pause your Internet connection to make phone calls or answer phone calls while online=Opcija Modem On Hold vam omoguæava da pauzirate vašu internet sesiju, dok pozivate ili odgovarate na telefonski poziv
Modem On Hold pauses your Internet connection while you use the phone. (requires support from your ISP)=Opcija Modem On Hold vam omoguæava da pauzirate vašu internet sesiju, dok telefonirate (ovu opciju mora vam omoguæiti vaš internet provajder)
Modem patents info=Podaci o patentima koji se odnose na ovaj modem
Modem Setup=Podešavanja modema
Modem Uninstall=Deistalacija modema
New Profile=Novi profil
Next=Sledeæi
No, I will restart my computer later.=Ne, restartovaæu raèunar kasnije
Not connected=Konekcija nije uspostavljena
OEM Code Page=OEM kodna strana
of hold time. When your call is complete, hang up the phone and then click "Resume my Internet connection"=vremena provedenog na holdu. Kada završite sa telefonskim razgovorom, spustite slušalicu i kliknite na "Nastavi Internet sesiju"
Operations=Operacije
Outgoing=Odlazeæi
Outgoing Modem On Hold=Modemski poziv je na holdu
Outgoing phone call denied by ISP=Internet provajder spreèava upuæivanje telefonskog poziva
Outgoing Sequence=Sekvenca upuæenog poziva
Over Current Protection=Zaštita od prejakog napona
Patents Info=Podaci o patentima 
PCM Upstream=PCM protok
Please pick up the phone and dial=Podignite slušalicu i izaberite broj
Please select the directory=Izaberite direktorijum
Please Wait=Molimo saèekajte
Port Connection=Konekcija preko porta
Port is open=Port je otvoren
Port number=Broj porta
Profile Name=Naziv profila
Profile Name Will be its Sequential Number=Naziv profila je odreðen njegovom sekvencom brojeva
Profiles=Profili
Profiles 0-100 Are System Profiles=Profili oznaèeni od 0-100 su sistemski profili
Profiles Configuration=Konfigurisanje profila
Ready to compress=Spreman za kompresiju
Receiving Phone Call=Upuæen je telefonski poziv
Recording=Snimanje
Register Online to Modio Upgrade=Registrujte se putem interneta kako biste mogli da preuzmete Modio nadogradnju
Reject=Odbi
Reject Sequence=Sekvenca odbijanja
Remaining hold time=Preostalo vreme na holdu
Remove any floppy disks from their drives, and then click Finish to complete setup.=Izbacite sve diskete iz floppy ureðaja i pritisnite Finish kako biste okonèali proces instalacije
Remove any floppy disks from their drives, and then click Finish to complete uninstall.=Izbacite sve diskete iz floppy ureðaja i pritisnite Finish kako biste okonèali proces deinstalacije
Remove any floppy disks from their drives, and then click Next to complete setup.=Izbacite sve diskete iz floppy ureðaja i pritisnite Next kako biste okonèali proces instalacije
Removing:=Uklanjanje:
Restore Default=Reaktiviraj prvobitna podešavanja
Resume=Nastavi
Resume Incoming Sequence=Nastavi sekvencu dolazeæeg poziva
Resume my Internet Connection=Nastavi internet sesiju
Resume Outgoing Sequence=Nastavi sekvencu upuæenog poziva
Resuming your Internet Connection=Nastavi internet sesiju
Run=Pokreni
Sequence=Sekvenca
Setup - Install/Replace modem driver=Podešavanje - Instaliraj/Zameni drajvere za modem
Setup ? - Show this window=Podešavanje ? - Pokaži ovaj prozor
Setup [PATH] - Install/Replace modem driver with new driver from [PATH]=Podešavanje [Putanja] - Instaliraj/Zameni drajvere za modem [Putanja]
Setup / Remove=Podešavanje / Ukloni
Setup /NONGUI - Installation without GUI=Podešavanje / NONGUI - instalacija bez grafièkog interfejsa
Setup /Remove - Remove modem driver=Podešavanje / Ukloni - ukloni drajver za modem
Setup /Silent - Silent, without GUI installation=Podešavanje / Silent - instalacija bez grafièkog interfejsa
Setup Complete=Podešavanje završeno
Setup failed=Podešavanje neuspešno
Setup Progress=Podešavanje u toku
Setup usage=Upotreba podešavanja
Setup Wizard=Èarobnjak za podešavanja
Setup Wizard has finished installing the Modem driver on your computer.=Èarobnjak za podešavanja je završio instalaciju drajvera za modem na vašem raèunaru
Setup Wizard has finished removing the Modem driver from your computer.=Èarobnjak za podešavanja je završio deinstalaciju drajvera za modem na vašem raèunaru
Setup Wizard is installing the Modem driver=Èarobnjak za podešavanja je završio instalaciju drajvera za modem 
Setup Wizard is removing the Modem driver=Èarobnjak za podešavanja je završio deinstalaciju drajvera za modem
Show only primary connection rate=Prikaži samo protok primarne konekcije
Stopped=Zaustavljeno
Suspending your machine will close the connection=Suspend režim rada æe prekinuti trenutku konekciju
The call was not answered by a remote modem=Modem nije odgovorio na vaš poziv
The Following Countries Use This Profile=Navedene države koriste ovaj profil
The line is busy=Linija je zauzeta
The number is Blacklisted=Broj se nalazi na crnoj listi
The test did not detect the presence of a phone line connected to your modem=Proverom je utvrðeno da vaš modem nije povezan sa telefonskom linijom
There was no answer from the remote side=Udaljeni raèunar nije odgovorio na vaš poziv
This application is unavailable while the port is open=Ova aplikacija se nemože pokrenuti dok je port otvoren
This is an active Modem connection=Ova modemska konekcija je aktivna
This Setup Wizard will install the Modem driver on your computer. To continue, click >>.=Èarobnjak za podešavanja æe instalirati drajvere za modem. Da biste nastavili, kliknite na >>.
This Uninstall Wizard will remove the Modem driver from your computer. To continue, click >>.=Èarobnjak za podešavanja æe deinstalirati drajvere za modem. Da biste nastavili, kliknite na >>.
Time Connected=Trajanje konekcije
To answer the call and disconnect from the internet, click on "Answer Call", wait for the phone to ring and pick up the handset. Otherwise, click on "Ignore Call" to stay connected=Da biste odgovorili na poziv i prekinuli internet konekciju, kliknite na opciju ''Odgovori na poziv'', saèekajte da telefon poène da zvoni i podignite slušalicu. U suprotnom, kliknite na opciju "Ignoriši poziv" da biste nastavili internet konekciju
Total Cleanup=Kompletno èišæenje
Type a Profile Name=Upišite naziv profila
Undisclosed party=Nenavedena strana
Uninstall Complete=Deinstalacija završena
Uninstall Progress=Progres deinstalacije
Uninstall Wizard=Èarobnjak za deinstalaciju
Unknown help error=Greška nepoznatog porekla
unlimited=neogranièeno
Usage=Upotreba
V.44 Compression=V.44 kompresija
V.92 Features=V.92 opcije
V.92 features settings=Podešavanje V.92 opcija
Wait=Saèekajte
Welcome to Setup Wizard=Èarobnjak za podešavanja vam želi dobrodošlicu
Welcome to the Setup Wizard=Èarobnjak za podešavanja vam želi dobrodošlicu
Welcome to Uninstall Wizard=Èarobnjak za deinstalaciju vam želi dobrodošlicu
What about Internet Browser=Šta je Internet Browser
With this setting modem may not work properly=Vaš modem možda neæe funkcionisati pravilna sa ovim podešavanjima
Yes, I want to restart my computer now.=Da, želim da sada restartujem raèunar
You are receiving a phone call from=Upuæen vam je telefonski poziv od strane
You are receiving a phone call. You can pause your Internet connection to answer this call or ignore the call and stay online.=Upuæen vam je telefonski poziv. Možete pauzirati vašu internet konekciju da biste odgovorili na poziv ili da ignorišete poziv kako biste nastavili internet sesiju
You can assign this port to the modem=Ovaj port možete dodeliti modemu
You can not answer the call since your ISP does not support wait on Hold=Nemožete odgovoriti na poziv jer vaš internet provajder ne podržava opciju stavljanja poziva na hold
You can not place outgoing call since your ISP does not support wait on Hold=Nemožete uputiti na poziv jer vaš internet provajder ne podržava opciju stavljanja poziva na hold
You Can Only Use DTMF Keys=Možete koristiti DTMF tastere
You have just ignored an incoming call from=Upravo ste odbili telefonski poziv
You may pick up the phone=Upravo ste odbili telefonski poziv upuæen od strane
You need Call Waiting to receive calls with Modem On Hold=Potrebna vam je opcija Call Waiting kako biste modemsku konekciju mogli da stavite na hold
You need Three-Way calling service to use Modem on Hold to make outgoing calls=Potrebna vam je moguænost trosmerne komunikacije kako biste koristili opciju Modem on Hold i upuæivali telefinske pozive
You need Three-Way Calling to make phone calls with Modem On Hold=Potrebna vam je moguænost trosmerne komunikacije kako biste koristili opciju Modem on Hold i upuæivali telefinske pozive
Your ISP does not support Modem On Hold=Vaš internet provajder ne podržava Modem on Hold
Your ISP supports=Vaš internet provajder podržava 
Your ISP supports unlimited on hold time. When your call is complete, hang up the phone and then click "Resume my Internet connection"=Vaš internet provajder omoguæava neogranièeno vreme držanja poziva na holdu. Kada završite razgovor, spustite slušalicu i izaberite opciju ''Nastavi moju internet sesiju''
Please wait while Modem Blaster V.92 resumes your Internet connection=Molimo saèekajte dok Modem Blaster V.92 nastavi vašu internet konekciju
Manufacturer=Proizvoðaè
Boost=Unapredi
Your ISP has denied your Modem on Hold request and will deny all future Modem on Hold requests for this session=Vaš internet provajder je uskratio opciju Modem on Hold tokom ove sesije
Warning=Upozorenje
Bad Frequency=Loša frekvenca
No dial tone=Nema odziva centrale
Black listed=Na crnoj listi
Setup=Podešavanje
Re-install Modem Driver=Reinstaliraj drajver za modem
Modem=Modem
Modem on Hold request denied=Odbijen je zahtev za opciju Modem on Hold
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.97